Remonty obiektów sakralnych

Realizujemy:  
 • Spisy zabytków wchodzących w skład wyposażenia kościoła wymagających renowacji
 • Wykonanie badań odkrywkowych I fizyko- chemicznych w celu rozpoznania budowy technologicznej I stratygraficznej obiektu
 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej I opisowej stanu zachowania przed konserwacją
 • Sporządzanie programów konserwatorskich
 • Restaurację ołtarzy I ambon w kościele
 • Renowację obrazów
 • Renowację rzeźb
 • Konserwację estetyczną polichromii
 • Naprawę złoceń
 • Konserwacje techniczne drewnianej struktury

Prace konserwacyjne kościoła w Borzykowej

 • Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem – renowacja obrazu ołtarza głównego kościoła.
 • Rzeźba Św. Pawła – oczyszczenie rzeźby, uzupełnienie warstwy malarskiej i polichromii, doprojektowanie brakującego elementu – miecza
 • Rzeźba Św. Piotra – Zasadniczym celem konserwacji było zatrzymanie procesów niszczących strukturę obiektów oraz zabezpieczenie ich przed czynnikami destrukcyjnymi, a także usunięcie wtórnych nawarstwień oraz uzupełnienie ubytków warstw wykończeniowych, zapraw, złoceń, polichromii.
 • Cel nadrzędny konserwacji stanowiła wartość historyczna zachowanego wyposażenia świątyni. Wszystkie zabiegi należało prowadzić tak, aby nie naruszyć zabytkowego charakteru obiektów.