Realizujemy:  
  • Spisy zabytków wchodzących w skład wyposażenia kościoła wymagających renowacji
  • Wykonanie badań odkrywkowych I fizyko- chemicznych w celu rozpoznania budowy technologicznej I stratygraficznej obiektu
  • Wykonanie dokumentacji fotograficznej I opisowej stanu zachowania przed konserwacją
  • Sporządzanie programów konserwatorskich
  • Restaurację ołtarzy I ambon w kościele
  • Renowację obrazów
  • Renowację rzeźb
  • Konserwację estetyczną polichromii
  • Naprawę złoceń
  • Konserwacje techniczne drewnianej struktury

Prace konserwacyjne kościoła w Borzykowej

Prace konserwacyjne kościoła w Borzykowej

Cel nadrzędny konserwacji stanowiła wartość historyczna zachowanego wyposażenia świątyni. Wszystkie zabiegi należało prowadzić tak, aby nie naruszyć zabytkowego charakteru obiektów.

Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem – renowacja obrazu ołtarza głównego kościoła.

Rzeźba Św. Pawła – oczyszczenie rzeźby, uzupełnienie warstwy malarskiej i polichromii, doprojektowanie brakującego elementu – miecza

Rzeźba Św. Piotra – Zasadniczym celem konserwacji było zatrzymanie procesów niszczących strukturę obiektów oraz zabezpieczenie ich przed czynnikami destrukcyjnymi, a także usunięcie wtórnych nawarstwień oraz uzupełnienie ubytków warstw wykończeniowych, zapraw, złoceń, polichromii.

Prace konserwatorskie pola grobowego

Prace konserwatorskie pola grobowego

Wszystkie elementy ogrodzenia pola grobowego rodziny Tymowskich, były bardzo zniszczone i wymagały pilnej naprawy. Całe ogrodzenie było niestabilne z powodu braku wielopunktowego montażu segmentów z betonowym obramieniem. Żeliwne ogrodzenie było bardzo skorodowane z licznymi pęknięciami i ubytkami w strukturze.

W ramach realizacji tego zadania została rozebrana stara podmurówka pod żeliwne ogrodzenie i wykonano nową. Zdemontowano żeliwne ogrodzenie całe tylne, które zostało poddane renowacji