Szkolenia z różnorodnych zakresów, m.in.: biurowych, kadrowych, płacowych, marketingowych, itp.

Lean Manufacture warsztaty praktyczne w formie case study:

1. Szkolenia miękkie w formie hybrydowej jako blended learning typu:
Nasza firma na życzenie klienta jest w stanie zrealizować szkolenia z praktycznie każdej dziedziny. Dotychczas przeprowadziliśmy m.in szkolenia na:
 • Pracownika obsługi biurowej;
 • Specjalistę ds. kadr i płac;
  Specjalistę ds. sprzedaży;
 • Pracownika ochrony fizycznej;
 • Opiekun osób niepełnosprawnych;
 • Operator CNC;
 • Przedstawiciel handlowy;
 • Telemarketera;
Lista szkoleń wymienionych powyżej jest listą szkoleń przeprowadzonych dla firm i samorządowych jednostek administracyjnych, będących jakoby składnikiem stałej oferty. Jednakże istnieje możliwość organizowania tzw. szkoleń na życzenie nie ujętych w stałej ofercie. Jesteśmy w stanie zorganizować inne niż wymienione szkolenia w bardzo szerokim zakresie, dostosowane do potrzeb klienta.
2. Szkolenia twarde stacjonarnie i warsztatowo typu:
Trening kompetencji społecznych
W realizowanych przez nas zleceniach znajdują się również Treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Są to zajęcia prowadzone w formie warsztatów grupowych bądź indywidualnych w zależności od potrzeb. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wskazaną przez klienta tematyką. Przykładowa tematyka obejmuje, m.in.:
 • akceptowanie własnych cech charakteru, poczucie własnej tożsamości i kształtowanie poczucia własnej wartości,
 • budowanie wizerunku i wywieranie wpływu (autoprezentacja, obrona przed manipulacją) i kształtowanie właściwej postawy w kontaktach interpersonalnych,
 • wiedza w zakresie skutecznych metod komunikacji interpersonalnej, zasad dobrej komunikacji,
 • wiedza w zakresie rozpoznawania stanów napięcia i sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • wiedza w zakresie rozwiązywania konfliktów (konstruktywnej krytyki, wyrażania opinii),
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Neurolingwistyczne programowanie
Jest to jedna z wielu technik modyfikacji sposobów zachowania i przeżywania. Skupia się ono na związku pomiędzy funkcjonowaniem ludzkiej sieci neuronalnej, aspektach językowych oraz na wynikających z tego sposobach zachowywania się, ale i wpływania na zachowania innych ludzi – wspólnie rozumianymi jako programowanie. Założeniami programowania neurolingwistycznego są modyfikacje własnych zachowań i odczuć, ale i wpływanie na zachowania innych ludzi. Ogólnie bazuje na tworzeniu świadomych połączeń pomiędzy myślami i zachowaniami, a także na używaniu odpowiednich słów w kontaktach międzyludzkich.
Jako przykłady w rozmowach z innymi ludźmi można podać umiejętne wykorzystywanie np. takich słów, jak:
 • ale: „Dostałem dzisiaj jedynkę z polskiego, ale udało mi się zdobyć trzy bramki na w‑fie”. Użycie słowa „ale” sprawia, że pierwsza część zdania – nawet jeżeli dotyczy ona negatywnych aspektów – ulega niejako pominięciu. Po wypowiedzi zawierającej to słowo rozmówca skupia się głównie na drugiej, znajdującej się po „ale”, części zdania.
 • wyobraź sobie: „Wyobraź sobie kochanie, jak przyjemnie jeździłoby się nam nowszym samochodem”. W przypadku stosowania tej techniki dość swobodnie można manipulować tym, jakie myśli pojawiają się u osoby, z którą rozmawiamy. Zaczynając zdanie od „wyobraź sobie” doprowadzamy do tego, że zwykle w głowie naszego rozmówcy, nawet całkowicie niezależnie od jego woli, pojawiają się przywołane w zdaniu czynności czy przedmioty.
Powyżej wspomniano zaledwie przykładowe metody służące do modyfikowania odczuć rozmówców. Jest ich jednak jeszcze wiele, wiele więcej co jesteśmy w stanie przekazać podczas szkoleń uczestnikom.
4. Lean Manufacture warsztaty praktyczne w formie case study Doskonalenie procesów produkcyjnych, logistycznych i administracyjnych poprzez uczenie i wyrabianie nawyków i umiejętności racjonalnego i ekonomicznego postępowania począwszy od podstawowych czynności na podstawie studium przypadku w różnych sytuacjach.
5. Usługi i szkolenia Rolnicze
Drawings
– Rekultywacja nieużytków rolnych w celu przygotowania pod uprawę;
– Uprawa gruntów po zbiorach i przed zbiorami na plantacjach wieloletnich;
– Wykaszanie terenów zielonych, rolnych i miejskich;
– Obsługa pasieczysk, plantacji roślin sadowniczych, ogródków (koszenie, odchwaszczanie, nawożenie, grodzenie);
– Inteligentne wsparcie rolnictwa (wyznaczanie granic, mapowanie pola, ustawianie sterowania maszyn rolniczych);
– Wsparcie finansowe;
6. Pośrednictwo w zatrudnieniu i aktywny employer branding Wspieramy firmy aby obecni i potencjalni pracownicy znajdowali atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery.
Prowadzimy działania rekrutacyjne i szkoleniowe w kierunku tworzenia godnego środowiska pracy w firmie.
7. Audyty i wdrożenia tematyczne w celu określenia kontekstu biznesowego CSR dla konkretnego przedsiębiorstwa
– Budujemy wizerunek odpowiedzialnej firmy w zakresie: standardów etycznych, gospodarczym, wobec pracowników w miejscu pracy, lokalnej społeczności i wobec środowiska naturalnego.
– Projektujemy i inicjujemy działania firm, na rzecz integracji społeczności lokalnej w obszarach: ekonomicznym, pielęgnowania regionalnej tradycji, dbałości o środowisko naturalne.
– Angażujemy firmy do wspierania lokalnych programów i inicjatyw dla dzieci oraz młodzieży.

8. Usługi w obszarze wsparcia finansowego na każdym etapie realizacji inwestycji – Przedstawiamy plany finansowe adekwatne do realnych potrzeb.
– Kształtujemy wsparcie finansowe w tworzeniu strategii aby przedsięwzięcie miało największe szanse powodzenia.
– Skutecznie pomagamy w pozyskiwaniu subwencji, grantów finansowych i dotacji ze źródeł rządowych i unijnych.
– Prowadzimy analizę kosztów pod kątem opłacalności, płynności finansowej i optymalizacji zysków przedsięwzięcia.

Lista szkoleń wymienionych powyżej jest listą szkoleń przeprowadzonych dla firm i samorządowych jednostek administracyjnych, będących jakoby składnikiem stałej oferty. Jednakże istnieje możliwość organizowania tzw. szkoleń na życzenie nie ujętych w stałej ofercie. Jesteśmy w stanie zorganizować inne niż wymienione szkolenia w bardzo szerokim zakresie, dostosowane do potrzeb klienta.

W przypadku zainteresowania oraz pytań na temat szczegółów prosimy o kontakt.